önemli bilgiler: sağlık raporu

Özellikle kamu yada özel sektörde işe giren kişilerden “sağlık raporu” istenir. Sağlık raporları devlet yada özel hastahanelerden alınabilir. Bir hastahanenin sağlık kurulu raporu verebilmesi için tam teşekküllü hastane olması gerekmektedir. Aksi taktirde sağlık raporu veremez, verdiği rapor kabul edilmez.
Tam teşekküllü hastane nedir?
Tıbbın tüm ana-bilim dallarında, her türlü cerrahi müdahaleyi gerçekleştirecek koşulların yaratıldığı ve bunun için gerekli tüm teknik techizat, makina, ekipman ve sağlık personeliyle donatılmış, ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerinin tümünü aynı anda sunabilen, 100 ile 1000 arası yatak kapasitesine sahip büyük sağlık merkezleridir.
Sağlık raporu almanın kime ne yararı vardır.
Yazının girişindede söylediğimiz gibi kamu yada özel sektörde işe giren kişilşerden istenen rutin sağlık raporu bu kişilerin gerekli şartları taşıması halinde işe girmelerini sağlar. Bunun yanı sıra engellilere verilen sağlık raporlarıda vardır. Engelliler aldıkları alacakları sağlık kurulu raporu sayesinde gerekli özür oranlarını, ve diğer şartları karşılamaları halinde erken emeklilikten, ötv indirimli otomobil almaya, vergi indiriminden toplu taşım araçlarına kadar pek çok haktan yararlanabilmektedir.

Yazımızın sonlarına doğru okuyucularımıza önemli bir hatırlatmada bulunalım. Önceden özel hastahaneler sağlık kurulu raporu veremezken, 07.05.2004 tarihli genelge yazısıyla artık özel hastahanelerden de rapor alabiliyorlar. İlgili aşağıdadır.

Ozel Hastanelerde Saglik Kurulu Raporu Duzenlenmesi Hakkinda Genelge
Tarihi:07.05.2004  Sayısı:7455 Genelge No: 2004/67

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAYI : B100THG0100005-5360/4910
KONU : Özel Hast.de Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesi

07.05.2004 7455

……………………………….. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE
2004/67

Bakanlığımızca ruhsatlandırılan özel hastanelerde sağlık kurullarının oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarının nasıl olacağı konularında sıkıntı yaşandığı tespit edilmiştir.

Sağlık kurulları; Yataklı Tedavi Kurumlarında, tek tabibin yetkisi dışında kalan hususlarda kişilerin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili organlardır. Bilindiği üzere, 01.07.2003 tarih ve 25155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Kanunu ve T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun hükümleri ve 02.04.2004 tarih ve 25421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı metninden “resmi sağlık kurulu” ifadelerinde yer alan “resmi” ibarelerinin çıkarılması ile özel hastaneler bünyesinde de sağlık kurulu oluşturulması ve sağlık kurulu raporu düzenlenmesi mümkün hale getirilmiştir.

Buna göre; özel hastaneler; ilaç raporları, istirahat raporları ile kabul ve tedavi ettiği hastalıkların tedavilerinde kullanılan tıbbi cihaz ve malzemelerin kullanımına yönelik olarak sağlık kurulu raporu düzenleyebileceklerdir. Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez.

Özel hastanelerde sağlık kurulu en az üç ayrı dal uzmanının ( uzman olması halinde mesul müdür dahil olmak üzere)katılımı ile teşekkül ettirilir. Bu şekilde teşekkül ettirilen sağlık kurulunda verilecek sağlık kurulu raporları kurula katılan uzman hekimlerin uzmanlık dalları ile sınırlı olup diğer branşlar için sağlık kurulu raporu verilmesi mümkün değildir.

Özel hastanelerde sağlık kurulunun teşekkül ettirilebilmesi için, rapora esas ilgili uzmanlık dalının hastane ruhsatında kayıtlı bulunması ve bu branştaki kurul üyesi hekimin de hastanede tam gün esasına göre çalışması zorunludur. FTR, Göz, Çocuk vb. Özel dal hastanelerinde sağlık kurulu ana dalda en az üç uzman hekimin iştiraki ile oluşturulur.

Sağlık kurulu üyelerinden bir veya ikisinin, kurula zorunlu sebeplerden dolayı geçici bir süre katılamaması halinde, mesul müdür, aynı daldan bir başka uzman hekimi görevlendirebilir.

Kurul başkanı Mesul Müdürdür. Mesul Müdür bulunmadığı hallerde başkanlığı Mesul Müdürün görevlendireceği bir kurul üyesi yapar.

Kurul kararlarının kaydı için bir defter tutulur. Bu defterin her sahifesi numaralandırılarak hastane mesul müdürlüğü tarafından önceden mühürlenir.

Özel hastaneler tarafından verilecek sağlık kurulu raporlarının, yazımız ekinde yer alan “Özel Hastane Sağlık Kurulu Raporu Formuna” uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Rapor, kurula katılan tüm hekimlerce imzalanmak zorundadır. Kurul kararına katılmayan üye/üyeler rapora şerh ekleyerek imzalarlar.

Sağlık kurulu muayeneleri, ilgili uzmanlık dallarına ait polikliniklerde yapılır. Laboratuar tetkik sonuçları ve filmleri forma eklenir.

Sağlık kurulu raporları 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası raporu veren kurumda muhafaza edilir.

Vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına güvenlerinin sarsılmaması, olumlu intibaın zedelenmemesi açısından kamu veya özel kurum ve kuruluşlardan gelen rapor müracaatlarının değerlendirilmesi safhasında sağlık kurulu raporu veren hastanelerin titiz davranmaları gerekmekte olup; raporların düzenlenmesinde yararlanılan tetkik ve tahlillere ilişkin belgelerin, sağlık kurulu defterinin ve raporun bir nüshasının yapılabilecek denetimde değerlendirilmek üzere muhafazası zorunludur.

Belirlenen usul ve esaslara uygun davranmayan sağlık kuruluşlarına ilgili mevzuatlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar

Yorum yapın